Müşteri Aydınlatma Metni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖZERLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Özerler Holding Anonim Şirketi (“Özerler Holding’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Müşteri Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni Özerler Holding müşterilerinin;
Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
İlgili kişilerin haklarını kapsar.
Sonuç

Özerler Holding 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Özerler Holding, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, Netsis programı, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Müşteri Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Özerler Holding’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
b.    Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Özerler Holding tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
d.    Özerler Holding’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
e.    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
f.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g.    İlgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özerler Holding’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Özerler Holding müşterilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;
a.    Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No) 
b.    İletişim (E-Posta Adresi, Telefon No, Adres) 
c.    Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları) 
d.       Finans (Banka Bilgisi)
e.    Pazarlama (Çerez kayıtları)

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Özerler Holding’in ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, 
Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
Özerler Holding’in ticari faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Kurumsal şeffaflığın sağlanması 


Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
A.    Yurt İçine Aktarım
Özerler Holding, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerler Holding AŞ. Grup Şirketleri,
Özerler Holding’in faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.
B.    Yurt DışınaAktarım 
Özerler Holding 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Müşteri kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Özerler Holding tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özerler Holding sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği  hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Özerler Holding tarafından internet sitesinde (www.ozerler.com) sunulan başvuru formu ile Özerler Holding İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Afyonkarahisar adresine başvuru yapılabilir ya da  info@ozerler.com e-posta adresi veya  +90 272 217 66 66 telefon numarası ile bilgi alınabilir.
İlgili kişinin başvurusuna müteakip Özerler Holding 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Özerler Holding’in; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Özerler Holding’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
SONUÇ
Özerler Holding tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özerler Holding tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.
Özerler Holding, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  


Tedarikçi Aydınlatma Metni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖZERLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Özerler Holding Anonim Şirketi (“Özerler Holding’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.
         Tedarikçi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat
    İşbu Aydınlatma Metni Özerler Holding tedarikçilerinin;
Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
İlgili kişilerin haklarını kapsar.
Sonuç
    Özerler Holding 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

    Özerler Holding, kişisel verileri özellikle, yazılı sözleşme, e-posta, Netsis Programı, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Özerler Holding’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
b.    Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Özerler Holding tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
d.    Özerler Holding’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
e.    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
f.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g.    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özerler Holding’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı
Özerler Holding tedarikçilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;
a.    Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No) 
b.    İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası) 
c.    Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları) 
d. Finans (IBAN numarası)
e. Mesleki Deneyim (Sertifikalar)
Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
a.    Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
b.    Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
c.    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
d.    Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
e.    Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
f.    Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
g.    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
h.    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
i.    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
j.    Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
k.    Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
l.    Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
m.    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
n.    Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
o.    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
p.    Özerler Holding’in ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi 
amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası 
q.    Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
    A.    Yurt İçine Aktarım
    Özerler Holding, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerler Holding müşterileri,
Özerler Holding AŞ. Grup Şirketleri,
Özerler Holding’in faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler
                  B.    Yurt DışınaAktarım 
    Özerler Holding 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Tedarikçi kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4.    İlgili Kişinin Hakları 
Özerler Holding tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özerler Holding sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği  hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Özerler Holding tarafından internet sitesinde (www.ozerler.com) sunulan başvuru formu ile Özerler Holding İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Afyonkarahisar adresine başvuru yapılabilir ya da  info@ozerler.com e-posta adresi veya  +90 272 217 66 66 telefon numarası ile bilgi alınabilir.
İlgili kişinin başvurusuna müteakip Özerler Holding 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Özerler Holding’in; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Özerler Holding’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.    SONUÇ
Özerler Holding tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özerler Holding tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.
Özerler Holding, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  
    

Ziyaretçi Aydınlatma Metni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖZERLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Özerler Holding Anonim Şirketi (“Özerler Holding’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.
       Ziyaretçi; Özerler Holding’in fiziksel yerleşkelerine çeşitli amaçlarla giriş yapan gerçek kişileri ifade etmektedir. 
    
Ziyaretçi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

    İşbu Ziyaretçi Aydınlatma Metni, Özerler Holding ziyaretçilerinin;
Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
İlgili kişilerin haklarını kapsar.
Sonuç

    Özerler Holding 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Özerler Holding, kişisel verileri özellikle, ziyaretçi kayıt defteri, kamera sistemleri vasıtasıyla, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Özerler Holding’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
b.    Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Özerler Holding tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
d.    Özerler Holding’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
e.    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
f.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g.    İlgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özerler Holding’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

    Özerler Holding ziyaretçilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;
a.    Kimlik (Ad Soyad, İmza)  
b.    Fiziksel Mekân Güvenliği (Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları, Araç Plaka Bilgisi)  
    Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
a.    Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
b.    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
c.    Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
d.    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
e.    Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
f.    Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin  Temini
g.    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
h.    Özerler Holding’in ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
i.    Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
        A.    Yurt İçine Aktarım
    Özerler Holding, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerler Holding AŞ. Grup Şirketleri,
Özerler Holding’in faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

    B.    Yurt DışınaAktarım 
    Özerler Holding 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Ziyaretçi kişisel verilerini, yurt dışına aktarmamaktadır.

    4.    İlgili Kişinin Hakları 
Özerler Holding tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özerler Holding sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği  hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Özerler Holding tarafından internet sitesinde (www.ozerler.com) sunulan başvuru formu ile Özerler Holding İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Afyonkarahisar adresine başvuru yapılabilir ya da  info@ozerler.com e-posta adresi veya  +90 272 217 66 66 telefon numarası ile bilgi alınabilir.
İlgili kişinin başvurusuna müteakip Özerler Holding 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Özerler Holding’in; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Özerler Holding’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


5.    SONUÇ
    Özerler Holding tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özerler Holding tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.
Özerler Holding, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.